Open brief Mijnverleden aan gemeenteraden

Open brief Mijnverleden aan gemeenteradenOverzicht van de Staatsmijn Emma

In een open brief aan de nieuwe gemeenteraden in de regio's Parkstad Limburg en Sittard-Geleen wordt opgeroepen het Mijnverleden een belangrijke plek te geven in het gemeentelijk beleid. De oproep komt van alle particuliere organisaties in het Platform de Mijnen, een breed samenwerkingsverband dat in 2009 is gestart.

In het platform werken tal van particuliere organisaties en gemeenten samen. Zij constateren enerzijds een zeer levendige aandacht voor het Mijnverleden. Een indrukwekkende lijst met initiatieven is daarvan het bewijs. Platform De Mijnen roept de nieuwe gemeenteraden op in hun nieuwe raads- en collegeprogramma's structurele aandacht te besteden aan dit onderdeel van het gezamenlijke regionale erfgoed. Niet uit nostalgie, maar omdat de toekomst niet gerealiseerd kan worden zonder voort te bouwen op het verleden.

 

Download de open brief als pdf

 

 

 

Heerlen, 3 maart 2010

Geachte Raad,

Graag begin ik met een felicitatie aan u, als nieuw gekozen Raad van uw gemeente. Ik wens u veel succes met de activiteiten die tijdens de komende periode uit gaat voeren. In dat kader vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Ons cultureel erfgoed is opgeslagen in gebouwen, verhalen, archieven, musea, landschappen en immateriële zaken. Voor de toekomst van deze regio is het van wezenlijk belang dit cultureel erfgoed stevig te verankeren in gemeentelijk beleid, zeker als het gaat om het Mijnverleden van Zuid-Limburg. De uitdagingen waar onze regio voor staat, zijn onlosmakelijk verbonden met dit, nog zeer recente, Mijnverleden. U heeft hierin een bijzondere verantwoordelijkheid.

Vijfenveertig jaar na de sluiting van de mijnen is de belangstelling voor het Mijnverleden onverminderd groot. Het aanbod aan publicaties, boeken, websites en activiteiten was zelden zo talrijk en zo divers als in de afgelopen jaren. Die toegenomen aandacht wordt voornamelijk gedragen door initiatieven uit de samenleving, die niet zelden ondersteund worden door regionale overheden. In de bijlage van deze brief treft u een overzicht aan van het huidige aanbod aan activiteiten.

Die groeiende waardering voor het Mijnverleden komt voort uit een besef dat de mijnen onuitwisbare sporen hebben achtergelaten die ons elke dag weer opnieuw herinneren aan de vorming van onze regio. Interesse die niet alleen voortkomt uit een gevoel van nostalgie of een 'hang naar vroeger', maar die vooral wordt gevoed door een behoefte aan antwoorden en het verkrijgen van inzicht in wat onze huidige omgeving heeft gevormd en hoe hedendaagse vraagstukken met dat inzicht zijn te verklaren.

We zijn op een punt gekomen dat er meer afstand kan worden genomen. Door deze afstand is het makkelijker het 'vroeger' en 'nu' van elkaar te onderscheiden, teneinde ze met elkaar te verbinden en er, met het oog op de toekomst, ons voordeel mee te doen.

Als lokale overheid speelt u hierin een belangrijke rol. Bijzondere aandacht voor cultureel erfgoed is in verschillende opzichten een duurzame investering. Cultureel erfgoed vergroot de vitaliteit van steden. Het kan bijdragen aan belangrijke doelen van gemeentelijk beleid, zoals behoud van sociale samenhang en werkgelegenheid. En bovendien zorgt een gedeeld verleden er voor dat burgers zich verbonden voelen met elkaar, dankzij een duidelijk en herkenbaar eigen verhaal. Het Mijnverleden is belangrijk als pijler van onze identiteit.

Ik vraag u concreet om in uw nieuwe raads- en collegeprogramma aandacht te besteden aan het Mijnverleden, en wel als volgt:

Steun initiatieven binnen uw gemeente. Bijvoorbeeld door vrijwilligers middelen voor professionele ondersteuning ter beschikking te stellen.
Geef cultureel erfgoed een stevige plek in ruimtelijke ontwikkeling.
Historisch besef is geen vanzelfsprekendheid. Als gemeente kunt u het historisch besef van uw inwoners vergroten. Bijvoorbeeld door op dit vlak samen te werken met scholen, die verplicht zijn het cultureel erfgoed in de omgeving te betrekken in hun onderwijs. Erfgoed om trots op te zijn. Laat scholieren kennismaken met hun omgeving en hun eigen achtergrond en draag op die manier bij aan hun identiteitsbesef.
Laat mensen trots zijn op hun Mijnverleden. Stimuleer participatie bij activiteiten en betrek de eigen bevolking intensief bij het vormgeven van beleid.
Bundel krachten en vergroot uw slagvaardigheid. Zorg er bijvoorbeeld voor dat uw gemeente betrokken raakt of blijft bij Platform De Mijnen, een samenwerkingsverband van particuliere initiatieven en diverse (voormalige mijn)gemeenten.
Ondersteun vanuit alle gemeenten de vorming van één regionaal concentratiepunt Mijnverleden, met een fysieke locatie, een digitale locatie en met een kenniscentrum, als kroon op alle lokale initiatieven.
Zet het Mijnverleden in om de positie van Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 vanuit deze regio te versterken. Streef, net als Ruhr2010 momenteel laat zien, naar internationale uitstraling.

Het Mijnverleden lééft in Zuid-Limburg en mag weer met een hoofdletter worden geschreven. Daarvoor moet worden ingezet op identiteit, trots, en het erfgoed dat er nog is. Het is noodzakelijk de onderlinge relaties te versterken en versnippering te voorkomen. Deze brief is een uitnodiging om hier gezamenlijk werk van te maken.

Namens particuliere organisaties van platform De Mijnen,

Hoogachtend,

Martijn Hermans 

voorzitter platform De Mijnen

Bijlage 1 - Deelnemers platform De Mijnen, per februari 2010

Stichting De Koempel Verhaalt, Heerlen
Nederlands Mijnmuseum, Heerlen
Schunck* Bibliotheek Parkstad, Heerlen
Continium, Kerkrade
Wim Schoenmaekers, Heerlen
DeMijnen.nl, Heerlen
Sociaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht
Universiteit Maastricht, Heerlen
Museum Het Domein, Sittard
Historisch Goud / Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, Heerlen
Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
VVV Zuid-Limburg
Media Groep Limburg
X-cago, Roermond
KF Productions
Centrale Archiefdienst DSM
Gemeente Sittard-Geleen, stadsarchief
Gemeente Kerkrade, stadsarchief
Gemeente Heerlen, afdeling welzijn
Gemeente Brunssum
Parkstad Limburg

  • Nieuws
  • 3 maart 2010
  • door Martijn Hermans

Bekijk ook...