Platform De Mijnen

Platform De MijnenEerste openbare vergadering van het Bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie in 1955

Het Mijnverleden lééft in Zuid-Limburg. Vijfenveertig jaar na de sluiting van de mijnen is de belangstelling voor het Mijnverleden onverminderd groot. Het aanbod aan publicaties, boeken, websites en activiteiten was zelden zo talrijk en divers als in de afgelopen jaren.

Helaas is het aanbod aan activiteiten nog erg versnipperd en vindt (structurele) samenwerking tussen organisaties, mensen en overheden nog te weinig plaats. Daardoor blijven wezenlijke kansen onbenut. Gemeente Heerlen heeft, bij monde van toenmalig wethouder Cor Duijf, in 2007 een belangrijke stap gezet door organisaties, instellingen en mensen uit te nodigen en uit te dagen tot meer onderling overleg en betere samenwerking. Zijn initiatief heeft een positieve uitwerking gehad. In een destijds vastgestelde manifest is door overlegdeelnemers "(..) de wens geuit om tot bundeling van krachten te komen en daarmee tot een platform, waarbij in een proces van nieuwe samenwerkingsverbanden (..) het mijnverleden in Nederlands Limburg weer centraal op de agenda komt en de herinnering eraan blijft voortleven in nieuwe, gecoördineerde projecten."

In de periode 2008 - 2009 is een aantal concrete vervolgstappen gezet; het overleg is uitgegroeid als platform, een samenwerkingsverband van particuliere organisaties, erfgoedinstellingen en (semi-)overheden, gericht op versterken van het Mijnverleden van Zuid-Limburg. Bovendien is een platformwebsite ingericht, met financieel steun van gemeente Heerlen. De website wordt beheerd door de coördinator. Verder is door deelnemers de sterke behoefte uitgesproken een coördinatiepunt aan te wijzen die het platform zo breed mogelijk ondersteunt en die kansen weet te verzilveren. Onder voorzittersschap van toenmalig wethouder Duijf is in 2009 dan ook overeengekomen een lichte organisatie hiervoor op te zetten en deze onder te brengen bij e-linQ / deMijnen.nl. Inmiddels is gebleken dat Platform De Mijnen een centrale rol kan spelen in het werken naar een coherent aanbod aan activiteiten en het komen tot een gezamenlijke visie op behoud, beheer en ontsluiten van waardevol culturele erfgoed. De samenwerking heeft onder meer geleid tot een gezamenlijke brief aan alle gemeenteraden van Zuid-Limburg, met daarin een appèl het Mijnverleden als cultureel erfgoed stevig te verankeren in gemeentelijk beleid. De brief is als bijlage bijgevoegd. Platform de mijnen heeft potentie om uit te groeien tot een initiatief van grote betekenis; niet eerder was het draagvlak bij particuliere organisaties, lokale en regionale overheden, bij oud-mijnwerkers en - bovenal - bij de bevolking zo groot om het Mijnverleden van Limburg naar een betekenisvoller en duurzamer niveau te tillen. Het Mijnverleden mag weer met hoofdletter worden geschreven. Daarvoor moet worden ingezet op identiteit, trots en het erfgoed dat er nog is. Het is noodzakelijk de onderlinge relaties te versterken en versnippering te voorkomen. Dit platform zet daarin momenteel een zeer waardevolle stap.

Doelstellingen platform de mijnen

Platform De Mijnen is een samenwerkingsverband van particuliere organisaties en erfgoedinstellingen, gericht op versterken van het Mijnverleden van Zuid-Limburg. Zowel grote instellingen als kleine (vrijwilligers)organisaties nemen deel aan het platform - zie bijlage 3 voor een overzicht van huidige deelnemers. Naar binnen toe is het Platform een netwerkcircuit, met als streven bundeling van krachten, uitwisseling van kennis, het opzetten van gezamenlijke activiteiten en het benutten van nieuwe kansen. Naar buiten toe fungeert het Platform als 'belangenvereniging' dat het belang van deelnemers dient en in algemene zin bijdraagt aan de verankering van ons Mijnverleden in de regio. De belangrijkste doelstellingen van het platform op een rij:

  1. Zorgen voor meer samenhang in het aanbod, meer onderlinge samenwerking en synergie en het betrekken van alle actoren op dit gebied.
  2. Nieuwe kaders scheppen voor het in gezamenlijkheid opzetten van evenementen, projecten en een verankerd onderwijsprogramma binnen scholen.
  3. Bijdragen aan een versterkte profilering van deze regio als waardevolle energiestad met roots in een evenzo waardevol Mijnverleden.
  4. Benutten van de economische potenties van het Mijnverleden.
  5. Ontsluiten van bestaande nog niet gepubliceerde informatie en aanbieders, in combinatie met een open platform.
  6. Ontwikkelen van een positieve identiteit van de mijnstreek als een gebied om trots op te zijn.

Speciale aandacht krijgt draagvlakversterking onder Limburgse gemeenten; het platform en de coördinator zien het als hun taak om ook andere gemeenten te laten committeren, met als doel groei van het netwerk en met als doel een breder financieel draagvlak voor doelstellingen en activiteiten van het Platform.

Activiteiten van Platform De Mijnen zijn ondersteund door Gemeente Heerlen.

Gemeente Heerlen

  • 4 augustus 2011
  • Martijn Hermans

Bekijk ook...